Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder når du er i kontakt med oss, ønsker å etablere et kundeforhold eller hvor vi gjennomfører løpende aktiviteter som regnskap- og lønnsoppdrag hvor vi er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger. 

Behandlingen av personopplysninger ved gjennomføringen av et kontraktsfestet regnskapsoppdrag hvor vi er databehandlere for deg, blir regulert direkte mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører gjennom en egen databehandleravtale. 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. 

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner: 

– Gjennomføring av pliktig kundekontroll etter hvitvaskingsloven

– Utførelse av regnskap- og lønnsoppdrag etter avtale med deg

– Daglig drift av regnskapsvirksomheten 

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere, potensielle kunder og våre egne ansatte. Data som samles inn er typisk navn, adresseopplysninger, mobil/telefon og e-post. I tillegg samler vi inn lønnsinformasjon som personnummer, kontonummer og fraværsinformasjon for våre egne ansatte. 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende epost til js@norwegianoutfitters.no eller ved å kontakte meg Jon Steinar Vangen på telefon 948 64 437. Følgende rettigheter kan utøves av deg:

– Du kan kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.

– Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler om deg.

– Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler om deg.

– I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg.

– I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler om deg.

– Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger om deg.

– Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår personvernkontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.  

Behandlingen av personopplysninger når du er i kontakt med oss

Kundekontroll?
Hvitvaskingsloven krever at vi gjør en kundekontroll før vi etablerer deg eller din virksomhet som kunde. Det samme gjelder pliktig rapportering av mistenkelige transaksjoner. Følgende opplysninger skal etter loven registreres: 

– fullt navn eller foretaksnavn,

– fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identitetskode,

– fast adresse, og

– referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet. 

Behandlingsgrunnlaget for hvitvaskingskontroll er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre at vår virksomhet ikke blir involvert i hvitvaskingsaktiviteter. Videre er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c) hvor behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.

 

Regnskap- og lønnsoppdrag
Avhengig av oppdragets art, vil personopplysninger innhentes for å kunne levere på avtalt leveranse. Vi vil ikke innhente og behandle mer personopplysninger enn det som er nødvendig for å gjennomføre regnskap- og lønnsoppdrag på en forsvarlig måte. 

Behandlingsgrunnlaget for rådgivnings- og attestasjonsoppdrag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i. 

Markedsføring
Personopplysninger vi vil registrere i forbindelse med markedsføring er: 

– fullt navn

– Adresseopplysninger

– Telefonnummer, epostadresse

– Klassifisering av kundegruppe

– Samtykke i utsendelse av markedsmateriell, nyhetsbrev mv

– Tilbaketrekking av samtykke 

Behandlingsgrunnlaget for markedsføring er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg. 

Ansatte
Vi vil registrere de personopplysninger som er nødvendige for å ivareta krav til rapportering til offentlige myndigheter, arbeidsmiljøloven og for å kunne administrere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Personopplysninger blir slettet ved utløp av arbeidsforholdet hvis ikke annen lovgivning krever lengre oppbevaring. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Behandlingsgrunnlaget for ansatte er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.  

E-post
Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender særlige kategorier eller sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS. 

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare. 

Behandlingsgrunnlaget for e-post er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre vår IT-infrastruktur. 

Utlevering til tredjepart

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven. 

Informasjonssikkerhet

Basert på en risikoanalyse rundt behandlingen av personopplysninger har vi implementert egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre dine personopplysninger.  Tiltakene sikrer:

• Konfidensialitet; Sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til personopplysningene.

• Integritet: Sikrer nøyaktighet og fullstendighet av personopplysningene, sikkerhet mot uautorisert endring og sporbarhet av endringer.

• Tilgjengelighet: Sikrer at personopplysninger er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov. 

Vi har alminnelige sikkerhetslogger i fagsystemene hvor ansattes bruk av fagsystemet blir registrert. 

Vi benytter kryptert kommunikasjon i følgende tilfelle: 

– Epost

Overføring av lønnsopplysninger

Skroll til toppen